Voorlichting

Op dit gedeelte van de site kun je informatie vinden over de meest belangrijke regulieren aspecten alsmede de belangrijkste recente veranderingen omtrent het onderwijs. Omdat de informatie op deze pagina niet direct afkomstig is van de TU kun je er echter geen rechten aan ontlenen; houd voor de meest actuele, officiële informatie  dus altijd de CiTG Studentenportal in de gaten!


Bindend Studieadvies

Begin 2009 besloot het College van Bestuur tot invoering van een Bindend Studieadvies. Deze regel zal voor de meeste opleidingen van de TU ingaan per september 2009. De voortgangseis die gekoppeld wordt aan dit advies is 45 ECTS per september 2012.

In de praktijk houdt dit in dat studenten die aan het einde van hun eerste jaar (inclusief de herkansingsperiode in augustus) minder dan 45 ECTS hebben behaald uit het propedeuseprogramma, gedurende een periode van 4 jaar worden uitgesloten van deelname aan de betreffende studie.

Studenten worden in het propedeusejaar op verschillende momenten gevolgd in hun studievoortang en daarvan op de hoogte gesteld via:
• een indicatie van de studievoortgang in december
• een pre-advies in maart
• het uiteindelijke studieadvies (onder voorbehoud) begin augustus
• het definitieve studieadvies (incl. augustusherkansingen) eind september

Studenten die nog kans maken op het halen van de norm met de augustusherkansingen, krijgen daartoe de gelegenheid maar lopen dan wel het risico hun bindende advies pas eind september te ontvangen en alsnog weggestuurd te worden, indien de norm niet is behaald.

Om studenten te begeleiden in het halen van de norm van 45 ECTS is een begeleidingsplan opgesteld. Meer daarover vind je in de sectie Studiebegeleiding van de site.

Voor vragen kun je uiteraard ook altijd terecht bij de studieadviseur.


Harde Knip

In 2006 werd besloten tot invoering van de zogenoemde ‘Harde Knip’. Deze regel houdt in dat studenten pas aan hun master mogen beginnen als ze hun bachelor volledig hebben afgerond.

Voor meer informatie kun je ook terecht bij de Reglementen en Studentenrechten, of kun je contact opnemen met de studieadviseur.


Reglementen en studentenrechten

Er zijn enige reglementen binnen de opleiding waarin de rechten van zowel de studenten als de medewerkers van de faculteit zijn vastgelegd. De belangrijkste hiervan is het OER (Onderwijs- en examenregeling). In het OER staan de rechten van de student op opleidingsniveau vastgesteld. Het OER bestaat uit een beschrijving van de opleiding en een uitvoeringsdeel (UR) beschrijft hoe deze regels tot uiting komen. Het OER en UR zijn dus alleen bedoelt voor de studenten en medewerkers van de desbetreffende opleiding. Let op: omdat de opleiding Applied Earth Sciences Engelstalig is, is ook het OER en UR in het Engels gepubliceerd. In het Engels heten deze documenten TER (OER) en IR (UR). Een uitgebreider document waarin de studentenrechten staan die over de gehele TU gelden is het studentenstatuut. Dit statuut geldt dus voor alle studenten en medewerkers van de TU Delft.

De opleiding gaat ervan uit dat de OER met de daarbij behorende UR en de Regels en richtlijnen van de examencommissie bij iedere student bekend zijn.


OER (Onderwijs- en examenregeling)

De OER is het belangrijkste document m.b.t. de organisatie van het onderwijs, voor zowel studenten als docenten. Het regelt alle mogelijke zaken rond het onderwijs, de examens en de tentamens. In de OER zijn alle rechten en plichten van beide partijen (studenten en de faculteit/docenten) gedetailleerd vastgelegd, zodat bij een conflict het OER als basis kan dienen voor een uitspraak. Ook voor zaken als inzagerecht, nakijktermijnen en herkansingen staan de officiële regelingen in de OER. Iedere opleiding heeft een eigen OER.

De OER wordt jaarlijks vastgesteld door de decaan met instemmingsrecht van de Facultaire Studentenraad. Je kan het OER(TER) hier vinden.


UR (Uitvoeringsregeling)

De UR bevat de huishoudelijke en opleidingsspecifieke aspecten van zaken die in de OER staan. Download de meest actuele versie van de UR (IR) via deze website.


Regels en richtlijnen van de examencommissie

De examencommissie stelt regels vast op het gebied van tentamens, overgangsregelingen en afwijkingen van het studieprogramma. Al deze regels en richtlijnen staan samengevat in één document, die je kunt downloaden via deze website.


Studentenstatuut

In het Studentenstatuut staan alle rechten en plichten van de student aan de TU Delft en andersom beschreven. Hierin is informatie te vinden over onder andere garantiemaanden, inschrijving en rechtsbescherming.

Het Studentenstatuut in papieren vorm kun je afhalen bij het Servicepunt. Je kunt het ook downloaden via deze website.