Studievoortgang


Studiebegeleiding

De MV houdt zich bezig met de studiebegeleiding van de studenten. De nieuwe eerstejaars worden gedurende het eerste jaar begeleid door een mentor, dit is een tweede of derdejaars student. In het begin zullen zij wekelijks samen komen en worden alle vakken besproken en worden de tips en tricks besproken, ook helpt de mentor met het wegwijs maken op de Brightspace pagina. Klachten vanuit studenten worden ook door gecommuniceerd naar de Onderwijscommissaris van de MV en de docenten en medewerkers op de faculteit, zodat de klachten ook gelijk aangepakt kunnen worden.

Het mentorsysteem speelt een belangrijke rol, ook vanwege het bindend studieadvies. Studenten moeten 45 van de 60 ECTS behalen in het eerste jaar, anders mogen zij niet door naar het tweede jaar en moeten zij stoppen met de studie.

Per september 2013 is de nieuwe bachelor van start gegaan voor de eerstejaars studenten. De nieuwe bachelor voor het tweede en derde studiejaar is per september 2014 ingegaan. Dit betekent voor studenten die begonnen zijn in de oude bachelor, maar de bachelor nog niet afgerond hebben, dat zij moeten uitzoeken welke vakken zij moeten volgen om de bachelor af te ronden. Hiervoor is er een overgangsregeling waar studenten alle informatie over de nieuwe en oude bachelorvakken kunnen vinden. Studenten kunnen hun vragen hierover bij de MV stellen, daarnaast organiseren wij in samenwerking met de faculteit, indien nodig, een voorlichtingsmoment waar de overgangsregeling besproken wordt.


Voorlichtingsevenementen

Gedurende het jaar worden er door de MV, in samenwerking met de afdeling Onderwijs & Studentenzaken, verscheidene voorlichtingsactiviteiten georganiseerd. Met betrekking tot het Bindend Studieadvies in het eerste jaar vinden de volgende evenementen plaats:

•   Een algemene voorlichting aan het begin van het collegejaar
•   Twee momenten waarbij de student wordt geïnformeerd over de mogelijke consequenties bij een matige of slechte studievoortgaan, respectievelijk na de eerste en tweede tentamenperiode

Voor studenten in het tweede jaar is een driedelige voorlichting opgesteld om de studenten goed te kunnen voorbereiden op de keuze van hun minor en master. Dit bestaat uit de volgende evenementen:
• Een algemene mastervoorlichting in de tweede periode voor de faculteit CiTG, dit duurt twee weken. Hierbij houden alle coördinatoren van de verschillende masterrichtingen een presentatie over hun afstudeerrichting en waarom je als student juist deze richting moet kiezen.
•  Een specifieke minorvoorlichting voor de tweedejaars, aan het begin van de vierde periode. Hierbij wordt specifieker ingegaan op de mogelijkheden van een minor binnen TA. Deze bijeenkomst is bedoeld als aansluiting op de algemene TU-voorlichting en het begin van de inschrijving voor de minor in juni.
• Om de tweedejaarsstudenten te helpen bij het maken van een keuze voor een master organiseert de MV in de voorjaarsvakantie de Tweedejaarsexcursie. Hierbij worden een week lang bedrijven aangedaan van iedere afstudeerrichting, waarbij de student een goed beeld krijgt van de mogelijkheden van iedere master op de arbeidsmarkt. Voor ouderejaars bachelor studenten is er ook de Meerdaagse Excursie, welke hetzelfde doel heeft als de Tweedejaarsexcursie. Deze excursie bezoekt andere bedrijven en gaat verder van huis, zo zijn Noorwegen, Italie en Zurich al langs gekomen.


Commissie- en bestuursactiviteiten

Met de invoering van de harde knip in 2006 en het bindend studieadvies in 2009 wordt het steeds belangrijker voor studenten om goed te studeren; zeker als ze geïnteresseerd zijn in het doen van commissie- of bestuursactiviteiten. Om een goede studievoortgang te kunnen waarborgen is de MV nauw betrokken bij de studiebegeleiding van de eerstejaarsstudenten aan de hand van mentoren.

De TU hanteert enige voortgangseisen voor studenten die in aanmerking willen komen voor de Regeling Afstudeersteun (RAS). Naast commissie- en bestuursactiviteiten gaat deze regeling ook over de steun voor onvoorziene omstandigheden zoals ziekte.

Voor verschillende commissies zijn verschillende groottes van commissiebeurzen beschikbaar, afhankelijk van de intensiviteit van het werk: zo zijn er bijvoorbeeld meer maanden beschikbaar voor (Ha)LuCo (lustrumcommissie) dan voor de Jaarboekredactie. Wil je in aanmerking komen voor deze maanden, dan dien je aan bepaalde eisen te voldoen. Voor een fulltime bestuursfunctie is er ook een beurs beschikbaar, ook voor deze beurs dien je aan bepaalde eisen te voldoen.


Examencommissie

Vrijwel alle organen binnen de faculteit staan onder supervisie van de decaan, met één uitzondering: de examencommissie. Deze commissie bestaat uit docenten van de verscheidene secties die zich buigen over alle officiële examen- en tentamen-gerelateerde aangelegenheden. De examencommissie stelt onder meer de examenuitslagen vast, behandelt individuele aanvragen tot inschaling in de studie (o.a. vrijstellingen) en treedt op als intermediair in geschillen tussen de student en docent. Je kunt hiervoor terecht bij de secretaris van de examencommissie. De taken van de examencommissie omvatten onder meer het jaarlijks opstellen van richtlijnen voor de beoordeling en vaststelling van de tentamen, het vaststellen van de zak- en slaagregelingen voor examens; het vaststellen van de regels voor de goede gang van zaken tijdens de tentamens; het vaststellen van regels met betrekken tot het verlenen van het ‘cum laude’-predikaat, en het behandelen van klachten van zowel studenten als docenten met betrekking tot tentamens en examens.

De examencommissie bestaat uit de volgende mensen:

 Voorzitter Dr.ir. R.J. Labeur
 Leden mv. dr. ir. W. Daamen
dr. ir. G.G. Drijkoningen
Dr. S.R. de Roode
Mw. Dr.ir. D.J.M. Ngan-Tillard
dr. E. Mostert
 Secretariaat  Mevr. Mr. H.G. Leffers

Download de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.