Kwaliteitszorg


Onderwijscommissaris

De positie van Onderwijscommissaris binnen het bestuur van de MV is bedoeld als link tussen de studenten en de opleiding. Hiertoe zit de Onderwijscommissaris in verscheidene organen die invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs waaronder de Opleidingscommissie, het Onderwijscommissarissenoverleg van de Studieverenigingenraad (SVR-O). Hiernaast begeleidt de Onderwijscommissaris het STARO en, in samenwerking met de studieadviseur, het mentoraat voor de eerstejaarsstudenten, en heeft regelmatig overleg met de Kwaliteitszorg afdeling. Omdat de Onderwijscommissaris veel contact heeft met mensen van de opleiding en de faculteit kan hij of zij vaak helpen als je een probleem of klacht hebt. Schroom dus niet contact op te nemen: Onderwijs-MV@tudelft.nl of kom even langs op de MV-kamer!


STARO

Het STARO, of Studenten TA Responsie Orgaan, bestaat uit 9 studenten: drie uit ieder jaar van de Bachelor, en heeft als doel het regelmatig evalueren van de bachelorvakken. Het STARO komt iedere periode één of twee keer met de Onderwijscommissaris samen, waarbij de Onderwijscommissaris de feedback doorspeelt aan de relevante personen binnen de faculteit. De STARO bestaat voor het studiejaar 2020-2021 uit de volgende mensen:

1e jaar
Anna Bazarova
Eva Westerhout
Michael van Voorst
Kamil Snellink

2e jaar
Rosita van de Ven
Bart Bonhof
Aleksander Sliwinski

3e jaar
David Nagy
Rik Hoedemaker
Christiaan Oudshoorn
Lonneke Bierens

Het is ook de taak van de STARO om te inventariseren bij mede-studenten of er problemen of klachten zijn. Mocht je opmerkingen, klachten of suggesties hebben, dan kun je dit dus doorgeven aan een STARO-lid uit jouw jaar, die het vervolgens zal behandelen in een STARO-vergadering.


Facultaire Studentenraad (FSR)

De Facultaire Studentenraad bestaat uit 8 studenten van de faculteit CiTG: 5 studenten CT en 3 studenten TA. De FSR is het enige officiële inspraakorgaan van studenten binnen de faculteit. Iedere twee weken heeft de FSR een intern overleg, als voorbereiding op de verschillende vergaderingen met de decaan: achtereenvolgens een agendaoverleg, een officiële overlegvergadering en een informele lunchvergadering. Tijdens deze vergaderingen komen allerlei uiteenlopende zaken aan de orde, van logistieke problemen zoals gebrek aan studiewerkplekken, tot grootschalige veranderingen op onderwijskundig vlak zoals het bindend studieadvies of de harde knip. De FSR heeft op bijna alle niet-onderwijsinhoudelijke zaken instemmingsrecht. (onderwijsinhoudelijke zaken worden besproken in de OC). De OER wordt ieder jaar pas na instemming van de FSR vastgesteld. Ieder jaar vinden er in mei verkiezingen plaats voor de FSR. Iedereen kan zich hiervoor verkiesbaar stellen; ben jij geïnteresseerd in deelname aan de FSR, laat dit dan tijdig (vóór half april) weten aan de Onderwijscommissaris!

De TA-kamer van de FSR 2020-2021 bestaat uit de volgende mensen:

Lonneke Bierens (3rd-jaarsstudent)
Katarina Kovacevic (1st year master student)                                                                                                                                                                              Alonso Ocampo (1st year master student)

Heb jij ideeën, problemen of klachten voor de FSR? Mail ze dan naar FSR-CiTG@tudelft.nl!


Centrale Studentenraad (SR)

De Centrale Studentenraad houdt zich bezig met studentenaangelegenheden op centraal niveau. Hun overlegvergaderingen zijn met leden van het College van Bestuur. De Centrale Studentenraad bestaat uit 10 leden en meestal uit 2 partijen. Momenteel bestaat de SR uit de partijen ORAS (7 zetels) en Lijst Bèta (3 zetels). Net als de FSR houdt de SR zich bezig met uiteenlopende zaken betreffende onderwijs, voorzieningen en actualiteiten op landelijk niveau en zijn zij het enige officiële inspraakorgaan vanuit de studenten op centraal niveau.


Opleidingscommissie (OC)

De opleidingscommissie houdt zich bezig met alle onderwijsinhoudelijke zaken. De opleidingscommissie bestaat uit 5 stafleden en 5 (MSc-)studentleden: één uit iedere afstudeerrichting. Daarnaast heeft ook een aantal andere mensen zitting in de OC, waaronder de Onderwijscommissaris. De OC komt iedere maand samen en bespreekt zaken als roostering, wijzigingen in het curriculum, evaluaties en andere onderwijsaangelegenheden.

De samenstelling van de OC 2020-2021 is als volgt:

Voorzitter
Dr.ir. A.A. Verhagen
Lid
D.S. Draganov
Lid
Dr. S.R. de Roode
Lid
Dr. J. Gebert
Lid
M. Soleymani Shishvan
Lid
W.R. Rossen
Studentlid
Jolijn Hiemstra (Onderwijscommissaris MV)
Studentlid
Alonso Ocampo (GEE)
Studentlid
Friso ter Steege (GE)
Studentlid
Rik Hoedemaker (AESB)
Studentlid  (G&RS)
studentlid
 (EE)

Vakevaluaties

Na afloop van een tentamen kunnen er enquêtes over het betreffende vak worden afgenomen. Dit gebeurt aan de hand van het systeem EvaSys en kan zowel schriftelijk als digitaal gebeuren. Deze vakevaluaties maken deel uit van het kwaliteitbewakingssysteem van de opleiding. Het doel van de evaluaties is om problemen te signaleren en knelpunten op te sporen. De resultaten  worden besproken in een nablokbespreking met de studenten (een collegeresponsiegroep zoals het STARO)  en in de opleidingscommissie. Naar aanleiding van het commentaar van de studenten kunnen verbeteringen worden doorgevoerd in het programma, dus het is erg belangrijk dat iedereen deze enquêtes invult! De opzet van deze evaluaties is in handen van kwaliteitszorg; de resultaten worden samen met de Onderwijscommissaris besproken.