Organisatie

Decaan

Aan het hoofd van de faculteit staat de decaan. Sinds mei 2018 is dit J.D. Jansen.
De decaan is de integrale manager van de faculteit en is belast met de algemene leiding hiervan. Hij heeft regelmatig vergaderingen met vertegenwoordigingen van de verscheidene groepen binnen- en buiten de faculteit, waaronder de FSR (Facultaire studentenraad), de OdC (Onderdeelcommissie) en het College van Bestuur. De decaan stelt verscheidene reglementen vast, waaronder het faculteitsreglement en de onderwijs- en.
examenregeling (OER). Dit vaststellen gebeurt in overleg met de FSR en de OdC


Directeur Onderwijs

Direct onder de decaan staat de directeur Onderwijs. Er is één directeur Onderwijs voor zowel de opleiding Civiele Techniek als Technische Aardwetenschappen. De directeur Onderwijs draagt onder eindverantwoordelijkheid van de decaan de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs van de faculteit, met name over de organisatie en kwaliteitsbewaking van het onderwijs, het curriculum, het onderwijsbeleid en de budgettaire verantwoordelijkheden van de opleidingen.


Opleidingsdirecteur

TA heeft een eigen opleidingsdirecteur, dit is Drs. J.C. Blom. De opleidingsdirecteur wordt benoemd door de decaan en heeft als voornaamste taak de organisatie van het onderwijs van de opleiding. Aan de hand van de onderwijs- en examenregeling beslist de opleidingsdirecteur over de onderwijsinbreng van de verschillende afdelingen. Hiertoe heeft hij overleg met de betreffende afdelingsvoorzitter.


Afdelingsvoorzitter

De afdelingsvoorzitter van Geotechnologie is Prof.Dr.Ir. T.J. Heimovaara. Hij geeft leiding aan de afdeling. Dit is niet alleen op het gebied van onderwijs, dit gaat over de gehele afdeling met al haar aspecten. Hij is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling aan de hand van de geldende regels en procedures die door de decaan zijn vastgesteld. Hij draagt zorg voor de afdel
ing op de vlakken van planning en control, onderwijs en onderzoek, personeelsmanagement en financieel beheer.


Managementteam

De decaan, onderwijsdirecteur, opleidingsdirecteuren en afdelingsvoorzitters maken gezamenlijk deel uit van het Managementteam van de faculteit, dat iedere maand bij elkaar komt om alle voor de faculteit van belang zijnde dingen te bespreken.


Onderwijs- en Studentenzaken

De dienst Onderwijs- & Studentenzaken verzorgt de ondersteuning van het onderwijs: administratie, begeleiding van studenten, begeleiding buitenlandse studenten, sport, cultuur en projecten in het buitenland. Eén van de belangrijkste functies van O&S op facultair niveau is het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.

Binnen CiTG is het hoofd van O&S Marjan Bellersen. De twee mensen van O&S die het meest direct betrokken zijn bij AES zijn Anke Schols, adviseur kwaliteitszorg en onderwijsontwikkeling en Pascal de Smidt, studieadviseur.


Facilitair Management

De dienst Facilitair Management is verantwoordelijk voor alle logistieke zaken binnen de faculteit, zoals studiewerkplekken, automaten, fietsenstallingen, zaalverhuur etc. Het hoofd van FM CiTG is Maarten van der Toorn. FM bevindt zich bij het Servicepunt.