Erfgoed Mijnbouwkunde Delft

Informatie over de Stichting

Erfgoed Mijnbouwkunde Delft

1. Achtergrond

Deze stichting is ontstaan door het samengaan van twee voorgaande stichtingen, te weten de stichting Steunfonds Mijnbouwkundige Vereeniging (uit 1995) en de Stichting Cultureel Erfgoed Aardwetenschappen (uit 1998).

De (in zeker zin: samengevoegde) stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een zgn. (culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (‘C-ANBI’), waardoor giften aan de stichting voor een speciaal fiscaal vriendelijk schenkingstarief in aanmerking komen.

De doelstellingen van de stichting luiden als volgt:

‘-het geven van bekendheid van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief erfgoed van aspecten van de Mijnbouwkunde en de (Nederlandse) (technische) Aardwetenschappen, alsmede het instandhouden van dit erfgoed en het verspreiden van kennis op het vlak van de Mijnbouwkunde en de (technische) Aardwetenschappen;

-het bevorderen van het historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief besef, de kennis, en het welzijn van de studenten aan en ex-studenten/alumni van de opleiding ‘Applied Earth Science’  (v/h ‘Mijnbouwkunde’ , ‘Mijnbouwkunde en Petroleumwinning’, respectievelijk ‘Technische Aardwetenschappen’) aan de Technische Universiteit Delft als groep, met al hetgeen daartoe gerekend kan worden,
alles in de ruimste zin van het woord.’

Daarbij is aangesloten bij de doelstellingen van de twee voorgaande stichtingen, met een kleine actualisatie voor wat betreft o.a. de naamgeving van de faculteit en opleiding.

2. Activiteiten

De stichting tracht haar doelen te bereiken, zelfstandig of in samenwerking met anderen, door:

‘-het opzetten en het begeleiden van activiteiten, het houden van lezingen, het organiseren van tentoonstellingen, het bevorderen van (inter-)nationale contacten en de acquisitie van goederen (waaronder kunst en/of naslagwerken en/of archiefmaterialen) welke passen binnen de in het eerste lid vermelde doelstelling;

-het bevorderen en bestendigen van het functioneren van de Mijnbouwkundige Vereeniging, zoals in 1892 opgericht en sindsdien gevestigd te Delft;

-het (mede) in stand houden van het gebouw uit de 17e eeuw en de mijnbouwkundige sociëteit ‘Het Noorden’, gevestigd in het pand Noordeinde 2/Kolk 2 te Delft;

-het bevorderen van het behoud van het Nederlands historisch, cultureel, wetenschappelijk en educatief (geologisch en mineralogisch) erfgoed.

-het onderhouden en bevorderen van contacten met overheidsinstanties, instellingen/organisaties (waaronder (beroeps-)verenigingen en stichtingen), bedrijven en personen, welke voor het doel van de stichting nuttig of nodig zijn;

-het in eigendom verwerven en beheren van zaken uitsluitend ten behoeve van het volvoeren van de in het eerste lid vermelde doelstelling;

-het aanwenden van alle andere zinvolle middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.’

3. Inkomsten, beheer en besteding van de middelen

De stichting heeft – zoals het een stichting betaamd – geen winstoogmerk; de met haar activiteiten behaalde inkomsten (via o.m. externe giften) komen geheel ten goede aan de doelstellingen. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit subsidies, donaties, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en alle overige (bijv.: rente-)inkomsten en baten.

Voor het genereren van benodigde inkomsten valt te denken aan het aanschrijven van (andere) fondsen, persoonlijke werving bij alumni, bedrijven en (andere) particuliere gevers. Uiteraard is iedere toezegging aan de Stichting welkom:

Stichting Erfgoed Mijnbouwkunde, Delft: IBAN: NL34 INGB 0007 0022 26.

De geldmiddelen van de stichting zijn ten eerste bedoeld als reservering, bijvoorbeeld voor het geval van grote calamiteiten of voor bekostiging van eventueel noodzakelijke – of zo mogelijk: alternatieve – behuizing van de Mijnbouwkundige Vereeniging of – meer in het bijzonder – het culturele erfgoed de mijnbouwkundige socië̈teit ‘Het Noorden’.

De overige beschikbare gelden hebben tot doel het ondersteunen van conform de doelstellingen van de stichting daarvoor in aanmerking komende (historische, culturele, wetenschappelijke en/of educatieve) projecten en ter dekking van noodzakelijke bestedingen, één en ander naar inzicht van het bestuur te bepalen en vast te leggen.

Het afgelopen jaar zijn bijdragen toegezegd aan, o.a., een aantal excursies, een mijnbouwfilm, de (her-)uitgifte van een gedenkboekje (uit 1981) over ‘Het Noorden’, de CultuRally in 2019, het MV Jaarboek, viering van de ’50 jaar Barbaraborrel’ en voor uitgifte van een herdenkingsboekje t.a.v. 75 jaar bevrijding i.v.m. de in de Tweede Wereld Oorlog omgekomen 21 Mijnbouw studenten en docenten, uit te geven in mei 2020.

Mocht u hier een kleine bijdrage voor over hebben dan is dat uiteraard zeer welkom!

4. Bestuur

Het Bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de in ieder jaar te besteden middelen, waarbij het langetermijn-perspectief van de Stichting in het oog wordt gehouden. Daarnaast is het bestuur actief in het beoordelen van ontvangen sponsor-verzoeken en het vinden van de benodigde financiering(-en).

Het bestuur bestaat sinds de oprichting uit:

  • Voorzitter:                   – Dr. ir. R. Chaigneau
  • Secretaris:                      – Drs. ir. D. Drenth
  • Penningmeester:    – Ir. J.J. de Ruiter
  • Lid:                                       – Dhr. S. Mossel

Het secretariaat is gevestigd op de Kattendijk 163, 2831AD Gouderak.

duco.drenth@planet.nl .

Culturele ANBI status toegekend. KvK nr. 64762467

Glück Auf!